Søknad på stilling som «Konsulent – 100% fast stilling»

Jeg, Øyvind Nordstrand, født 11. mars 1974 vil med dette blogginnlegget søke på stillingen som «Konsulent ved rådmannens stab», utlyst på http://naroy.kommune.no september 2014. Søknaden skrives som en blogg, noe jeg grunngir nedenfor. Den leveres dog i en epost, både med en lenke til bloggen og som pdf for lagring og evt. utskrift til kommunens arkiv og saksbehandling. Dette fordi det i utlysningen blir bedt om at søknad leveres enten per post eller epost.

jobbsok1 Hvorfor jeg søker stillingen / årsaker til ønsket endring:

I løpet av de siste 1-2 år har jeg, både gjennom nåværende jobb som kulturarbeider i Nærøy kommune, og på min fritid, opparbeida meg mye ny kunnskap og erfaring, som jeg ønsker å ta i bruk ved å få jobbe mer helhetlig. Med andre ord ønsker jeg en stilling der jeg «får spille på flere av de instrumentene jeg brenner for».

Når jeg ser på ansvarsområdene som skal fylles i den utlyste stillingen, i kombinasjon med min etter hvert gode kjennskap til Nærøy kommune som organisasjon, mener jeg at jeg nå innehar svært mye verdifull kompetanse som Nærøy kommune, og derav Nærøys innbyggere vil kunne nytte veldig godt av. Som konsulent i rådmannens stab, vil min kompetanse enkelt og strategisk kunne benyttes på tvers av ulike sektorer og enheter, noe jeg mener vil kunne være gull verdt for Nærøy kommune og dermed for innbyggerne i kommunen.

Hvorfor skal dere ansette meg?

Mine aller fremste styrker ligger i en kombinasjon av kommunikasjonsfaglig kompetanse og utdannelse, teknisk forståelse, innsikt, oversikt og utdannelse, og pedagogisk tankesett, arbeidsform og utdannelse. Denne kombinasjonen er noe jeg oppriktig ønsker at Nærøy kommune skal kunne få nyte godt av på et helhetlig nivå. Kombinert med mitt effektive, pålitelige og grundige vesen, mener jeg at det vil være svært lurt av Nærøy kommune å ansette meg i en slik stabsstilling nå. Det er nemlig riktig mange sider ved tjenesteområda til en kommune anno 2014, og da også Nærøy kommune, som dette vil kunne være svært positivt og nyttig for!

Her kommer først noen eksempler på noe av det jeg mener med dette. Deretter nevner jeg de viktigste personlige egenskapene hos meg som jeg selv vil fremheve i forbindelse med denne jobbsøknaden.

 • Kommunens ansikt og omdømme gjennom kommunikasjon.
  – “Serviceminded” tankesett “i ryggmargen”, og levende opptatt av maksimal tjenestekvalitet innenfor rådende rammer.
  – Digital kommunikasjon: Mye erfaring med kommunikasjon gjennom digitale kanaler: Nettside, innhold, oppbygging, struktur, tilgjengelighet, universell utforming, planlegging, opplæring, oppdatering og strategisk bruk av sosiale medier.

  Samfunnet er inne i en rivende utvikling når det gjelder kommunikasjon og omdømme. Jeg har dokumentert solid kompetanse på dette området, og ønsker å bidra til at Nærøy kommune kan innta førersetet regionalt, og på enkelte områder også nasjonalt. Jeg har allerede svært god kjennskap til mange ulike kommunale nettløsninger både når det gjelder innhold, struktur og publiseringsløsninger. Og nettopp min kombinasjon av kommunikasjonskompetanse, teknisk innsikt og pedagogisk tilnærming vil gi meg et svært godt utgangspunkt for å være med på å lede kommunen vår inn i fremtida når det gjelder dette feltet. Jeg viser her også til den jobben jeg har gjort for omdømmet og “ansiktet” til Kulturhuset i Nærøy og Kolvereid Kino, nettopp gjennom langsiktig strategisk kommunikasjon, og de resultatene dette har gitt. Mer om resultatene nedenfor. Jeg ønsker nå sterkt å gjøre tilsvarende synliggjøring, åpning, tilrettelegging, tilgjengeliggjøring og kvalitetsheving av informasjon og kommunikasjon for Nærøy kommune som helhet. Med fokus på og utgangspunkt i kommunens omdømme, internt som eksternt. Dette er selvsagt et helt vesentlig tema for en leder av kommunens servicekontor, som jo alltid vil være et “nav” for intern og for ekstern kommunikasjon. Og servicekontoret er også meget viktig for kommunens kontakt mot næringslivet, og ikke minst for nettopp kommunens omdømme, tilflytting, befolkningsutvikling. Og dermed for hele kommunesamfunnet generelt.
 • Generell digital kompetanse og nettvett
  Både blant voksne, barn, ungdom og eldre, i f.eks. skole og barnehage, samt ikke minst internt i hele organisasjonen vår, trenger man i dag å holde stort fokus på digital kompetanse. Digital kompetanse og nettvett griper langt inn i å være i ferd med å bli en vesentlig medvirkende faktor i vår tids store utfordringer. Dette både i forhold til folkehelse, særlig blant barn og unge, men også i forhold til et felt som misbruk og “digital mobbing”. Her har jeg allerede fått forespørsler om å bistå skolene (FAU, Kolvereid skole) med et område de selv ikke har kompetanse og ressurser til å besørge, men der jeg har svært høy kompetanse og erfaring, inkludert pedagogisk. Med meg som konsulent i rådmannens stab, vil Nærøy kommune kunne være selvhjulpen på dette i særdeleshet viktige området, og også kunne bli en ressurs for andre kommuner (!)
 • Saksarkiv, tilrettelegging, bruk, opplæring
  Gjennom mitt svært systematiske vesen, teknologiske ikt-kompetanse og pedagogiske tilnærming ønsker jeg å bidra til å sikre god og strukturert bruk av saksbehandlings- og arkiv-systemene i organisasjonen vår over tid. Og bidra til en kvalitetssikring, inkl. opplæring av saksbehandlere. Her vil jeg kunne bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling og effektiv ressursutnyttelse!
 • Skolenes læringsplattform/ITSLEARNING
  Jeg vil kunne bidra til oppsett og utnytting av mulighetene i skolenes læringsplattform, inkl. opplæring av brukere og administratorer. Dette er viktig for generell digital kompetanse og vesentlig (og ressursbesparende) for kommunikasjon elev-lærer-hjem! Og igjen: Min kompetansekombinasjon gir meg meget gode forutsetninger for å kunne være en stor ressurs også på det området!

Personlige egenskaper jeg vil fremheve:

profilbilde1

 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på bokmål, nynorsk og engelsk.
 • God kjennskap til kommunal saksbehandling, både gjennom mine 2,5 år i Nærøy kommune og gjennom tidligere kommunale stillinger i andre kommuner.
 • Meget nøye og grundig, med stort fokus på presisjon, ryddighet og måloppnåelse.
 • Alltid innbyggerne i fokus og overordna fokus på tjenestekvalitet  og det å gjøre en jobb for innbyggerne i kommunen, i tråd med overordna prinsipp i Nærøy kommunes etiske retningslinjer.
 • Pedagogisk tilnæring og fokus på brukervennlighet, universell utforming og tilgjengeliggjøring, også når det gjelder informasjon og kommunikasjon internt, mot innbyggerne, mot politikere og mot næringslivet.
 • God kjennskap til offentlig forvaltning, inkludert lover, regler, retningslinjer og saksgang.
 • Høy grad av organisatorisk innsikt og forståelse, og svært god kjennskap til Nærøy kommune som organisasjon.
 • Inngående kjennskap til en rekke ulike kanaler og medier for kommunikasjon og kanalenes egenart. For eksempel ulike former for digital kommunikasjon, der utviklinga har gått og fremdeles går svært fort. Jeg blogger jevnlig om temaet på http://oyvinord.no og twitrer om kommunikasjon som @oyvinord daglig.
 • Stort kontaktnett regionalt og nasjonalt innenfor relevante fagfelt, samt god til å finne og innhente relevant informasjon.
 • Meget målrettet og selvstendig, ser på fleksibilitet som forutsetning for å lykkes og på samarbeid på tvers av fagfelt som nøkkel til suksess.
 • Utviklingsorientert og elsker å holde meg faglig oppdatert. En nytenker som ikke er redd for å prøve nye måter å nå mål på. Noe man jo er helt nødt til i dag, både pga. utvikling og pga. økonomiske rammer.
 • God til å tenke på detaljer «i nuet» samtidig som jeg alltid ser helhet og langsiktighet.
 • Svært høy arbeidskapasitet og meget effektiv. Får ting gjort!
 • Opptatt av omdømme og det å alltid være en representant for sin arbeidsgiver.

Hvorfor blogger jeg søknaden?

Jeg er en ihuga tilhenger av åpenhet. Og åpenhet fører til tillit. Enhver arbeidstaker, også i offentlig forvaltning, er avhengig av tillit for å kunne utføre sin jobb i tråd med overordna målsetninger. I takt med samfunnets dreining mot større åpenhet og transparens, bruker jeg derfor åpenhet helt bevisst for å oppnå tillit. I denne sammenhengen tillit fra dere som skal ansette, men i neste omgang tillit fra brukere, innbyggere, politikere, samarbeidspartnere, kolleger etc.

Jeg har allerede en «stemme» i samfunnet vårt, både lokalt, regionalt og nasjonalt. F. eks. gjennom min bruk av sosiale medier. Det er alltid åpenhet rundt utlysning av slike stillinger som dette, samt rundt hvem som søker. Jeg ønsker derfor også åpenhet rundt innholdet i min jobbsøknad. Særlig fordi jeg i hverdagen har kontakt med svært mange forskjellige aktører i samfunnet vårt, både gjennom jobb og på min fritid. Og på denne måten unngår jeg spekulasjoner rundt det at jeg søker. Dette gjør jeg nå helt åpent slik som dette fordi jeg ikke søker ny arbeidsgiver, bare ny stilling hos min nåværende arbeidsgiver, Nærøy kommune.

Den utlyste stillinga tenkes tildelt lederansvar for kommunens servicekontor. Dette er en svært viktig rolle i dagens informasjons- og kommunikasjonssamfunn! Ledelse som fag har endra seg enormt de siste åra, særlig i tråd med utviklinga innenfor kommunikasjon. For å lykkes som leder i dag, vil jeg sette åpenhet som et av de viktigste premissene, også innenfor offentlig forvaltning. Som leder vil jeg definitivt bruke blogg som en kanal for personlige og faglige refleksjoner, både for å lære og utvikle meg, men også som en arena for løpende åpen dialog med samfunnet rundt, lokalt som nasjonalt. Dette mener jeg vil både kunne gi meg grobunn for høy og varig tillit fra dem jeg skal lede, samt kontinuerlig læring ved at en blogg er et fantastisk medium for deling og erfaringsutveksling. Det vil også kunne være en svært god faktor i forhold til kommunens omdømme utad.

Dokumenterte resultater siste år:

Jeg viser her til resultatoppnåelse innenfor kulturarbeiderstillingen jeg sitter i per i dag gjennom mine 2,5 år i stillingen, både dokumenterte resultater og opplevd omdømmeheving og “folkesnakk” om Kulturhuset i Nærøy og Kolvereid Kino. Altså måloppnåelse også på områder som er mindre målbare. Dette gjelder både økonomiske budsjettresultat (alltid >100%) , og det med engasjement og oppslutning fra befolkningen i kommunen og i regionen, inkl. media. Og det gjelder også den posisjon, status og oppmerksomhet jeg har fått regionalt og nasjonalt i kulturbransjen (Film&Kino, Nord-Trøndelag teater, Riksteatret m.m.) som ressursperson på kommunikasjon. For eksempelvis gjennom å stadig bli brukt som bidragsyter og foredragsholder overfor andre aktører på landsbasis (Som et eksempel: Den Norske Kinokonferansen 2014).  Og jeg henviser selvsagt også til min CV, attester og annen dokumentasjon i min personalmappe.

kinotall-lowres
Figuren over viser eksempel på målbare resultat av min fokus på strategisk kommunikasjon for Kolvereid Kino. (Gjennomsnittlige besøkstall per visning – basert på offentlig statistikk henta fra Film&Kinos rapportserver. Jeg starta i jobben i 2012). Nå søker jeg ny jobb fordi jeg ønsker å bidra med min kompetanse overfor kommunen som helhet!

Referanser:

Jeg vil gjerne henvise til min blogg http://oyvinord.no og mine profiler i de fleste sosiale medier, særlig på twitter og facebook (alltid brukernavn @oyvinord) som kan være gode om dere ønsker å danne dere et bredere inntrykk av meg som person, fagmann og som arbeidstaker. Jeg oppgir også avslutningsvis mine to forutgående ledere som referanser dere gjerne kan kontakte om dere ønsker det:

[Navn og kontaktinfo på referanser tatt bort fra blogg-versjonen av søknaden. Informasjonen er med på pdf-varianten som er sendt til Nærøy kommune i epost :-)]

signatur

Øyvind Nordstrand, 8.oktober 2014
mail@oyvinord.no

Legg igjen et svar